skriv Umeå universitet

betalas i Informationen. På juristprogrammet har vi valt att standardisera viss formalia för uppsatsskrivning för samtliga terminer. Klicka på "Ladda upp ett nytt dokument eller bild". Logga in med dina UmU-kortuppgifter (Umu-id och fyrsiffrig PIN-kod) på skrivarportalen Copyprint. Efter inloggning visas följande sida. När du har laddat upp ditt dokument öppnas en pop up-ruta. Fristående kurs, distans 50, höstterminen 2010: Läs, skriv - och språkutveckling, i, 15 hp, kursansvarig: Kursträffar (ej oblig. 26-27/8, 11-12/10, 2-3/12 Kursplan och litteraturlista bifogas). Umu-kortet, för inpassering, kopiering och bibliotekslån. Cambro, gå vidare till lärplattformen Cambro.

isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Druid-Glentow Birgit Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok. Aula Nordica, illegala vapen och självmord problem dödliga vådaskjutningar nära noll. 1, 23 s Catts Hugh William, Kamhi Alan. URL: ml isbn: (hardback) Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Språkutveckling och språkstörning hos barn.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Under momentet behandlas * barns typiska tal- och språkutveckling * talsignalen och fonembegreppet; fonologiska processer * grammatik och begreppsutveckling (lexikon) * tal- och språksvårigheter: problem inom fonologi, grammatik och lexikon * tal-, språk- och samspelssvårigheter (pragmatik) inom diagnosområdena språkstörning, utvecklingsstörning, adhd/ADD och autismspektrumstörningar. isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Övningsmaterial som behandlar svenskans struktur : Obligatorisk Moment. Behörighetskrav Univ: Godkänt betyg på kursen 6PE076, Det specialpedagogiska fältet I - verksamheter och forskning,.

isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Läsförståelse i teori och praktik Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika. Här hittar du information, schema, kursplaner, studievägledning och länkar för dig som är student på Institutionen för kultur-och medievetenskapers olika program och kurser. isbn: X Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Elbro Carsten Läsning och läsundervisning. uppvisa kännedom om och kritiskt kunna granska metoder för att stimulera olika aspekter av den språkliga förmågan - uppvisa kännedom om metoder för att underlätta för barn med pragmatisk språkstörning - uppvisa förståelse för hur inlärningssituationen kan anpassas till elever med olika typer. isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Vetenskapliga artiklar och delar av avhandlingar tillkommer enligt anvisningar : Obligatorisk Moment. isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Lagercrantz Hugo Hjärnans utveckling : Obligatorisk Myrberg Mats Dyslexi : en kunskapsöversikt Stockholm : Vetenskapsrådet : 2007 : 107. Under momentet behandlas * genomförande av fallstudie * identifiering och kartläggning av språk- läs- och skrivsvårigheter/dyslexi * test ur ett teoretiskt och metodiskt perspektiv * inventering av testinstrument avsedda för olika stadier * faktorer av betydelse för om, när och hur speciallärarinsats ska/bör sättas. URL: isbn: Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album Samuelsson Stefan Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket.